Waardering door medewerkers


Menu Waardering door klanten en belanghebbendenWaardering door medewerkersWaardering door de maatschappij


Het Waterlandziekenhuis wil een inspirerende werkgever zijn voor alle medewerkers. De waardering van de medewerkers maakt het ziekenhuis inzichtelijk aan de hand van een beoordeling door vertrekkende medewerkers. Daarnaast geven de bevindingen van de vertrouwenspersoon en het aantal meldingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid inzicht in de ervaringen van medewerkers.

Beoordeling door ex-medewerkers
Vertrekkende medewerkers worden uitgenodigd een schriftelijke enquête in te vullen over hun ervaringen en vertrekredenen. De uitkomsten van deze exit-interviews worden door Prismant vergeleken met de uitkomsten van andere ziekenhuizen. De in 2005 vertrokkenen voelden zich thuis in het Waterlandziekenhuis. Ook oordeelden zij positief over de mogelijkheden om parttime te werken, de veiligheid, de zelfstandigheid in het werk en de samenwerking op de afdeling. Minder positief is men over de samenwerking tussen de afdelingen en de mogelijkheid om een opleiding te volgen. De tevredenheid op deze punten is lager dan de referentiegroep. Inmiddels zijn er binnen het Waterlandziekenhuis ruimere mogelijkheden tot opleiding.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag
Medewerkers kunnen klachten en/of onplezierige ervaringen over ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, fysiek of psychisch lastig vallen en seksuele intimidatie melden bij een vertrouwenspersoon. In 2005 is de vertrouwenspersoon door vijf medewerkers benaderd. Enkele medewerkers wilden vooral graag hun ervaringen delen.

Meldingen veiligheid en gezondheid
In 2005 zijn 73 incidenten gemeld met betrekking tot veiligheid en gezondheid. In totaal hadden 41 meldingen betrekking op agressie. Hiervan kwamen 27 meldingen vanuit de afdeling psychiatrie, zes meldingen vanuit spoedeisende hulp en acht meldingen van de overige afdelingen. Ook in de afgelopen jaren kwamen de meeste meldingen vanuit de afdelingen psychiatrie en spoedeisende hulp. Deze afdelingen maken dan ook deel uit van het in 2005 gestarte project 'veilige zorg'.