Ondernemingsraad


MenuInleidingRaad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


De ondernemingsraad (OR) van het Waterlandziekenhuis heeft tot doel het realiseren van medezeggenschap binnen de organisatie. In 2004 stelde de OR vast dat zij hierbij uitgaat van ‘ondernemend medezeggenschap’. De OR zet zich hiermee in voor een beleid dat is gericht op een kleine bezetting en een goede faciliteitenregeling. Ook participeert de OR in een vroeg stadium in projectgroepen om op deze manier vanaf de basis mee te werken aan nieuw beleid.

In 2005 nam de OR deel aan het project ‘Ondernemend Werken aan Gezondheid’ en ‘Doelmatig Werken aan Zorg’. Belangrijke projecten die ingrijpende veranderingen hebben gebracht binnen de organisatie.

De OR heeft in 2005 verschillende advies- en instemmingaanvragen behandeld. Een groot deel van deze aanvragen had betrekking op de organisatiewijziging. Ook de adviesaanvraag inzake de oprichting van het SAP Shared Service Centre werd door de OR behandeld. Instemmingaanvragen hadden vooral betrekking op invoering van roosterwijzigingen op verschillende afdelingen.

De OR heeft tijdens de vergaderingen met de raad van bestuur aandacht gevraagd voor de problemen binnen het facilitair bedrijf. De raad van bestuur heeft hierop positief gereageerd. Ook een juiste uitvoer van de Jaar Uren Systematiek werd door de OR aan de orde gesteld. De sfeer van de overlegvergaderingen was positief en constructief.