Raad van toezicht


MenuInleidingRaad van toezichtRaad van bestuurBestuur medische stafOndernemingsraadClientenraad


Nieuwe samenstelling
In 2004 is het Waterlandziekenhuis gestart met de implementatie van het Corporate Governance beleid. In lijn met dit beleid is een begin gemaakt met de wijziging van de samenstelling van de raad van toezicht. In 2005 heeft dit een definitieve vorm gekregen. Conform afspraken vertrokken drie leden van de raad van toezicht en werd de raad aangevuld met nieuwe leden tot een totale omvang van zes personen. De leden werden geworven door een selectiebureau op basis van een vooropgestelde profielschets.

In een van de eerste vergaderingen van de raad van toezicht in de nieuwe samenstelling is gesproken over de uitvoer van het Corporate Governance beleid. Rekening houdend met de beperkte omvang van de raad, is besloten niet over te gaan tot het instellen van formele commissies. Daar waar het noodzakelijk was, zijn de leden van de raad gemandateerd om alleen of gezamenlijk een onderwerp verder uit te werken in samenspraak met de raad van bestuur.

Goedkeuring jaarrekening 2004
De raad van toezicht heeft in de vergadering van 20 april 2005 haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening. Op aangeven van de raad van bestuur heeft de raad van toezicht in 2003 besloten dat het weerstandsvermogen zou moeten groeien. In 2003 had dit vermogen een percentage van 5,2% van de omzet. De doelstelling voor 2004 werd op 6,9% gezet. Voor 2008 ligt het streven op 9%. Het Waterlandziekenhuis sloot 2004 af met een positief saldo van ruim 1 miljoen. Dit wordt aan de reserves toegevoegd.

In 2002 nam het Waterlandziekenhuis het Verloskundig Centrum Waterland over van zorgverlener Evean. In 2004 liet het centrum een beperkt negatief resultaat zien. In 2005 is eveneens een beperkt negatief resultaat gerealiseerd van 20.000. Echter dit resultaat is volledig operationeel. In 2004 bevatte het resultaat een eenmalige bate. Gezien de positieve ontwikkeling van het resultaat in 2005, verwacht het VCW 2006 met een positief resultaat af te kunnen sluiten.

De raad van toezicht maakte de raad van bestuur attent op het feit dat bij de groeiende productie de personele parameter gelijk opgaat. De raad van toezicht streeft naar een lagere ontwikkeling van de personele kosten in relatie tot de productiegroei.

> Lees verder